Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice

        Útvar hlavného architekta mesta Košice z podnetu samosprávy mestskej časti Barca a vlastníkov pozemkov zabezpečuje obstarávanie zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice v lokalite Barca - Za železničnou traťou.
        Predmetom zmeny je trojuholníkové územie, ohraničené železničnými traťami.
V súčasnosti je využívané poľnohospodársky a časť územia zaberajú nefunkčné vodné zdroje a ich ochranné pásma. Funkčné využitie sa zmení na plochy výroby a skladov, je tu zámer investorov umiestniť logistické centrum EUROPARK.


Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 21.8.2008 o 9.00 hod.

v zasadačke č. C 103 na 1.posch., Hlavná 68.


Fyzické a právnické osoby môžu od dňa zverejnenia 15.8.2008 do 14.9.2008 uplatniť pripomienky k návrhu v písomnej forme na podateľni Magistrátu mesta Košice, na Útvare hlavného architekta alebo elektronicky na adrese uhamke@euroweb.sk


Textovú a Grafickú časť - viď. Prílohy

Prílohy

1. PDF 507,72 KB Textová časť Technicá správa ZaD ÚPN HSA Košice Lokalita Barca- Za železničnou traťou
2. PDF 141,2 KB Grafická časť Komplexný urbanistický návrh
3. PDF 206,1 KB Grafická časť Vodné hospodárstvo
4. PDF 258,23 KB Grafická časť Vyhodnotenie záberu PP