Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice-Herngeš


Na základe žiadostí mestských častí, podnetov fyzických osôb a prehodnotenia územnoplánovacej dokumentácie obstarávateľom, zabezpečil Útvar hlavného architekta mesta Košice spracovanie dokumentácie zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice – Heringeš (ZaD UPN HSA Košice - Heringeš).
Riešené územie je v súčasnosti určené ako územná rezerva na zástavbu v zmysle ÚPN HSA Košice, vymedzené zo severu diaľničným privádzačom a lesom, zo západu plochami záhrad zástavby Vyšného Opátskeho, z juhu lokalitami záhradiek a z východu plochami lesov, toto územie sa nachádza na území MČ Vyšné Opátske a MČ
 Košická Nová Ves.

VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA JE DOKUMENTOVANÉ V TEXTOVEJ A GRAFICKEJ PRÍLOHE, KTORÁ JE SÚČASŤOU OZNÁMENIA.
viď.Prílohy

S textovou a grafickou časťou ZaD UPN HSA Košice - Heringeš sa môžete oboznámiť v priestoroch Magistrátu Mesta Košice - Kancelária prvého kontaktu, Útvaru hlavného architekta mesta Košice, Miestneho úradu mestskej časti Vyšné Opátske a Miestneho úradu mestskej časti Košická Nová Ves, v pracovných dňoch, počas úradných hodín, v období

od 21. 10. 2007 do 21. 11. 2008.

Dokumentácia je zároveň v uvedenom období zverejnená na www.kosice.sk

Verejné prerokovanie ZaD UPN HSA Košice - Heringeš s fyzickými a právnickými osobami a inštitúciami sa uskutoční

dňa 30. októbra 2008 o 10.00 hod.

v priestoroch Útvaru hlavného architekta mesta Košice

V zmysle § 22 Zákona 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov sú občania oprávnení podať k návrhu pripomienky do 30 dní počnúc dňom oznámenia, t.j. do 21.11 2008. Pripomienky je potrebné podať písomnou formou na Útvar hlavného architekta mesta Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice alebo na Miestny úrad príslušnej mestskej časti.

Prílohy

1. PDF 492,57 KB Textová časť Sprievodná správa