Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní „Zmien a doplnkov ÚPN HSA lokalita č.65 Magnezitárska, č.66 Za Hornádom, č.67 Napájadlá

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 22 Stavebného zákona oznámenie o prerokovaní návrhu „Zmien a doplnkov č.65 Magnezitárska, č.66 Za Hornádom, č.67 Napájadlá - ÚPN HSA Košice", ktoré sa uskutoční v období:

od 22.11.2012 do 22.12.2012.

Prerokovanie s výkladom spracovateľa v zmysle ustanovení § 22 stavebného zákona sa uskutoční:

dňa 11.12.2012 (utorok) o 17.00 hod. v malej zasadačke, prízemie MMK, Tr.SNP 48A, Košice.

Do textovej i grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na Magistráte mesta Košice, oddelení ÚHA, alebo na webovej stránke mesta www.kosice.sk od 22.11.2012. Prípadné pripomienky a námety je potrebné podať písomne a doručiť najneskôr do 22.12.2012 na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP, 48/A, 040 11 Košice.

Spracovateľ ÚPD: Ing. Mgr. art.. Radovan Gonos, Popradská 80, 080 01 Košice
Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPD: Ing. arch. Miroslav Rohaľ, Budovateľská 34, 066 01 Humenné.

Prílohy

1. PDF 121,11 KB SPRIEVODNÁ SPRÁVA
2. PDF 510,57 KB ZÁVäZNÁ ČASŤ
3. PDF 1,5 MB ZÁBER PPF LPF
4. PDF 332,56 KB MAGNEZITÁRSKA komplexný urbanistický návrh
5. PDF 200,18 KB MAGNEZITÁRSKA návrh dopravy
6. PDF 455,63 KB ZA HORNÁDOM komplexný urbanistický návrh
7. PDF 153,96 KB ZA HORNÁDOM návrh dopravy
8. PDF 462,51 KB ZA HORNÁDOM vodné hospodárstvo
9. PDF 268,1 KB NAPÁJADLÁ komplexný urbanistický návrh
10. PDF 134,04 KB NAPÁJADLÁ návrh dopravy
11. PDF 133,67 KB NAPÁJADLÁ zásobovanie el. energiou