Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov ÚPN-Z Lorinčík

Územný plán zóny Košice - Lorinčík, Zmeny a doplnky 2013 je k nahliadnutiu na Útvare hlavného architekta Magistrátu mesta Košice, na Miestnom úrade Lorinčík v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. 
Verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „ Územný plán zóny Košice - Lorinčík, Zmeny a doplnky 2013" s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční:

dňa 01.07.2013 o 10.00 hod. na Magistráte mesta Košice, Referát ÚHA, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, v zasadačke D 310.

Verejnosť je oprávnená v zmysle §22 ods.1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k územnoplánovacej dokumentácii „Územný plán zóny Košice - Lorinčík, Zmeny a doplnky 2013 " do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu:
Magistrát mesta Košice, Referát Útvaru hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.
Na stanoviská a pripomienky uplatnené po tejto lehote sa neprihliadne.