Prejsť na obsah

Oznámenie o verejnom prerokovaní strategického dokumentu „Stratégia rozvoja dopravných stavieb mesta Košice"

Mesto Košice, v zastúpení primátorom mesta MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH, podľa § 11 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
oznamuje

príslušnému orgánu, dotknutým orgánom, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v meste Košice, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice" sa uskutoční

dňa 23.11.2015 (pondelok) o 14:00 hod.
v zasadačke D 310 na Magistráte mesta Košice.

V prípade, že účastníci nemajú pripomienky, alebo sa k predkladaným dokumentom vyjadrili, nie je ich účasť nutná.

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je k nahliadnutiu na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-rozvoja-dopravy-dopravnych-stavieb-mesta-kosice a v určenej lehote v pracovných dňoch počas úradných hodín na Magistráte mesta Košice na referáte Útvaru hlavného architekta mesta Košice.

Prílohy

1. PDF 4 MB Záverečná správa - SEA
2. PDF 561,66 KB SEA SRD Kosice - netechnické zhrnutie
3. PDF 696,53 KB Záverečná správa - Návrhová časť pre SEA
4. PDF 1,64 MB Prílohy k Záverečnej správe - Návrhovej časti pre SEA
5. PDF 2,21 MB Príloha č.1 - prvá časť Posúdenie významnosti vplyvov plánu na uzemia sústavy Natura 2000
6. PDF 1,99 MB Príloha č.1 - druhá časť Posúdenie významnosti vplyvov plánu na uzemia sústavy Natura 2000
7. PDF 818,12 KB Príloha č.2 Záťaž populácie hlukom z dopravy - rok 2015, deň
8. PDF 835,91 KB Príloha č.3 Záťaž populácie hlukom z dopravy - rok 2015, noc
9. PDF 880,12 KB Príloha č.4 Záťaž populácie hlukom z dopravy - rok 2030, deň
10. PDF 826,25 KB Príloha č.5 Záťaž populácie hlukom z dopravy - rok 2030, noc