Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Aktualizácia Územného plánu zóny Krásna nad Hornádom, ZaD 2016

Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta MUDr. Richardom Rašim, oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania aktualizácie Územného plánu zóny Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky 2016. Mesto Košice obstaráva aktualizáciu Územného plánu zóny Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky 2016 v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Miroslav Rohaľ, ul. Budovateľská 34, 066 01 Humenné, reg. MVD a RR SR č. 269. Spracovateľom Územného plánu zóny Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky 2016 je Ing. arch. Michal Legdan, autorizovaný architekt SKA, Masarykova č. 14, 080 01 Prešov.
Cieľom obstarania Aktualizácie Územného plánu zóny Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky 2016 je na základe požiadaviek MČ Košice – Krásna premietnuť do územnoplánovacej dokumentácie:
- Investičné zámery investorov - vlastníkov pozemkov v území MČ Krásna nad Hornádom,
- Výsledky prieskumnej činnosti referátu ÚHA.
Jedná sa o nasledujúcich šesť lokalít:
· Zmena č. 1 - Lokalita IBV Záhumnie - zmena parcelácie a doplnenie zástavby.
· Zmena č. 2 - Lokalita IBV Na hore III - návrh umiestnenia vodojemu, zmena parcelácie.
· Zmena č. 3 - Lokalita Ulica Edisonova - doplnenie 1 rodinného domu s obslužnou komunikáciou.
· Zmena č.4 - Lokalita Ulica Opátska, Ulica Žiacka - aktualizácia, zakreslenie súčasného stavu chodníkov a ich čiastkový návrh, doplnenie dažďovej kanalizácie.
· Zmena č. 5 - Lokalita Ulica Golianova, Ulica Sv. Gorazda - doplnenie navrhovaného chodníka na ul. Golianovej a NN vedenia a vodovodu na ul. Sv. Gorazda.
· Zmena č. 6 - Lokalita Ulica Ukrajinská - doplnenie 2 rodinných domov s obslužnou komunikáciou.
Dotknuté orgány, verejnosť, vlastníci verejného technického vybavenia územia, vlastníci regulovaných pozemkov a vlastníci susedných pozemkov budú informovaní o prerokovaní návrhu aktualizácie ÚPN-Z Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky 2016 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení. Verejnosť môže požiadavky a námety zasielať písomne v termíne do 14 dní odo dňa vyvesenia na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP, 48/A, 040 11 Košice.