Prejsť na obsah

OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA NOVÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOŠICE

V zmysle § 19b Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), týmto oznamujeme, že mesto Košice
dňom 10. júna 2008
začína obstarávanie nového Územného plánu mesta Košice, ktorý bude spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona. Informácie o postupe obstarávania nového Územného plánu mesta Košice sú zverejnené na web stránke Mesta Košice: www.kosice.sk

Vyzývame verejnosť, obyvateľov mesta Košice, vlastníkov nehnuteľností na území mesta, na účasť pri príprave spracovania nového Územného plánu mesta, formou poskytnutia podkladov a informácií týkajúcich sa administratívneho územia mesta. Ide o podklady a informácie o súčasnom stave územia mesta a o požiadavky, námety a odporúčania na riešenie jeho ďalšieho rozvoja. Získané podklady budú využité pri spracovaní nového Územného plánu mesta.

Žiadame dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy, organizácie, fyzické a právnické osoby o poskytnutie podkladov a informácií o súčasnom stave administratívneho územia mesta Košice z hľadiska ich kompetencií a záujmov a informácie o plánovaných rozvojových zámeroch.

Námety a požiadavky občanov a podklady a informácie dotknutých orgánov, organizácií a právnických a fyzických osôb je potrebné zaslať na adresu:

Útvar hlavného architekta mesta Košice
Hlavná 68
040 01 Košice,

ktorý zabezpečuje koordináciu procesu obstarávania nového Územného plánu mesta Košice. Kontaktné osoby: Ing. arch. Ladislav Kočiš, tel.: 055/6228489,
Ing. arch. Agnesa Hoppanová, tel.: 0918184928

Námety, požiadavky na riešenie, informácie a podklady je možné zaslať
do 25.júla 2008.VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA-viď. prílohy


POSTUP OBSTARÁVANIA ÚZEMNÝCH PLÁNOV - viď. prílohy