Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky 2014 - č. 95, 96, 97, 98 a 99

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2014 - č. 95, 96, 97, 98 a 99" (ďalej len ako ÚPN HSA KE, ZaD 2014).

Zmena č. 95, Názov lokality: Deemulgačná stanica, MČ Košice - Barca
Zmena č. 96, Názov lokality: Pod Bankovom, MČ Košice – Sever
Zmena č. 97, Názov lokality: Herlianska - ČSPH, MČ Košice - Košická N. Ves
Zmena č. 98, Názov lokality: Herlianska - východ, MČ Košice - Košická N. Ves
Zmena č. 99, Zmena záväzných regulatívov pre usporiadanie územia ÚPN HSA Košice

V zmysle §2a stavebného zákona Mesto Košice zabezpečuje obstarávanie vyššie uvedených Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Ing. arch. Miroslava Roháľa, PROMIRON s.r.o., Budovateľská 5304/34, Humenné, registračné číslo 269, č. t. 0905 656913, e-mail: mirorohal@stonline.sk.

Spracovateľom predmetných Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice je Ing. arch. Branislav Ivan, Idanská 11, 040 11 Košice č.t.+421 907 258 707, e-mail: livinark@gmail.com.

ÚPN HSA KE, ZaD 2014 budú spracované pre časť katastrálneho územia dodatkom k textovej časti, náložkami M 1:10 000 a priesvitkami výkresov príslušných častí ÚPD, CD.
Spracovaním ÚPN HSA KE, ZaD 2014 je nutné zabezpečiť:

Zmenu funkčného využitia územia, aktualizáciu súčasnej regulácie územia, úprava grafiky v k.ú.: Barca, okres: Košice IV, MČ: Košice – Barca, k.ú. Košice - Severné mesto, okres: Košice I, MČ: Košice - Sever, k.ú.: Košice - Košická Nová Ves, okres: Košice II, MČ: Košice - Košická Nová Ves a podľa priloženej situácie to s nasledovnou zmenou:

Zmena č. 95, Názov lokality: Deemulgačná stanica, MČ Košice - Barca.
Jedná sa o rozšírenie plôch zariadení výroby, skladov a stavebnej výroby o návrhovú plochu, severne od súčasného areálu celomestskej čistiarne odpadových vôd a spaľovne odpadov. V súčasnosti je daná plocha definovaná ako tzv. „plocha pôvodnej nezmenenej funkcie", tzn. orná pôda (v zmysle evidencie katastra). Na predmetnej ploche má súkromná spoločnosť záujem realizovať investíciu deemulgačnej stanice (čistenie odpadových vôd).

Zmena č. 96, Názov lokality: Pod Bankovom, MČ Košice – Sever
Jedná sa o úpravu hranice medzi funkčnou plochou zariadení výroby, skladov a stavebnej výroby (pôvodný areál bane Bankov) a návrhovej plochy málopodlažnej obytnej zástavby v grafickej časti Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice 2013, zmena č. 71 - lokalita Pod Bankovom schvaľovaných 16.09.2013. Súčasné umiestnenie hranice vo vzťahu k mapovému podkladu ÚPN viedlo k rozporným výkladom ÚPN.

Zmena č. 97, Názov lokality: Herlianska - ČSPH, MČ Košice - Košická N. Ves
Jedná sa o rozšírenie zastavaného územia o návrhovú plochu mestského a nadmestského občianskeho vybavenia.

Zmena č. 98, Názov lokality: Herlianska - východ, MČ Košice - Košická N. Ves
Jedná sa o rozšírenie zastavaného územia o polyfunkčné návrhové plochy mestského a nadmestského občianskeho vybavenia, viacpodlažnej obytnej zástavby, málopodlažnej obytnej zástavby, výroby, skladov a stavebnej výroby.

Zmena č. 99, Zmena záväzných regulatívov pre usporiadanie územia HSA Košice
Doplnenie definície pojmov:
vstup z verejnej komunikácie (v zmysle §43b, ods. (3) zákona č. 50/1976 - o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)), podlažie, podzemné podlažie, podkrovie, zmena regulatívu 19% doplnkovej funkcie u stavových plôch obytnej málopodlažnej zástavby, definícia koeficientov zastavanosti pre jednotlivé funkcie v území, definícia lokalít, pre ktoré je potrebné obstarať územný plán zóny.

Z dôvodu nutnosti získania aktuálneho nástroja pre územné rozhodovanie mestského zastupiteľstva pre ďalší rozvoj mesta je potrebné pristúpiť k vypracovaniu predmetných zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice.
Verejnosť môže požiadavky a námety zasielať písomne v termíne do 14 dní odo dňa vyvesenia na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP, 48/A, 040 11 Košice.

Prílohy