Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania ÚPN-HSA Košice, Zmeny a doplnky 2016 - č. 110

Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta MUDr. Richardom Rašim PhD, MPH oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016 – č. 110.
Mesto Košice obstaráva Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016 – č. 110 v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov, reg. č. 294. Spracovateľom Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016 – č. 110 je Ing. arch. Branislav Ivan, autorizovaný architekt SKA.

Cieľom obstarania Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016 – č. 110 je dosiahnutie spoločenskej dohody dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých právnických osôb, Košického samosprávneho kraja, mesta Košice a verejnosti o zmene časti funkčnej plochy verejnej zelene v lokalite „Borovicový háj" na funkčnú plochu vyhradenej (neverejnej) zelene, ako nedeliteľnej súčasti systému „zelenej infraštruktúry" mesta Košice, zohľadňujúcej aktuálne vlastnícke vzťahy k pozemkom situovaným v riešenej lokalite.