Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania ÚPN-HSA Košice, Zmeny a doplnky 2017

Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1 písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení

začatie obstarávania Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017.

Mesto Košice obstaráva Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017 v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov, reg. č. 294.
Spracovateľom Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017 je Ing. arch. Ján Sekan, autorizovaný architekt SKA, Letná 40, 040 01 Košice.

Cieľom obstarania Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017 je spoločenská dohoda mesta Košice s dotknutými orgánmi štátnej správy, s dotknutými právnickými osobami, s dotknutým samosprávnym krajom, s dotknutými mestskými časťami a s verejnosťou o zmene priestorového usporiadania a funkčného využitia plôch v nasledovných lokalitách mesta Košice:

1)
Lokalita „Pri Lorinčíku" v k. ú. Lorinčík (príloha č. 1):
Predmetom podnetu je zmena plôch lesa na plochy pôvodnej nezmenenej funkcie na základe skutkového stavu, nakoľko ide o obhospodarovanú poľnohospodársku pôdu.
2) Lokalita „Pri cintoríne" v k. ú. Ťahanovce (príloha č. 2):
Predmetom podnetu je zmena časti plôch navrhovaného mestského a nadmestského občianskeho vybavenia a celej plochy navrhovanej verejnej zelene na plochy cintorínov – stav a zmena zvyšnej časti plôch občianskeho vybavenia na plochy polyfunkčnej zástavby – občianska vybavenosť + málopodlažná zástavba – návrh na základe skutkového a zamýšľaného stavu.
3) Lokalita „Stará Sečovská cesta" v k. ú. Furča (príloha č. 3):
Predmetom podnetu je zmena plôch existujúcej záhradkárskej lokality na plochy polyfunkčnej zástavby – málopodlažná zástavba + záhradkárske lokality – návrh.
4) Lokalita „Grot" v k. ú. Terasa (príloha č. 4):
Predmetom podnetu je zmena obytných plôch viacpodlažnej zástavby – návrh na obytné plochy málopodlažnej zástavby – návrh.
5) Ulica „Žižkova" v k. ú. Skladná (príloha č. 5):
Predmetom podnetu je zmena plôch územnej rezervy verejnej zelene na navrhované plochy verejnej zelene.
6) Lokalita „Šaca / Ludvíkov dvor":
Predmetom podnetu je z časti J.1. Lokalita Šaca vypustiť regulatív „Neuvažovať s výstavbou rodinných domov v miestnej časti Ludvíkov dvor".
7) Ulice „Čkalovova – Fándlyho" v k. ú. Barca (príloha č. 7):
Predmetom podnetu je nesúlad ÚPN-HSA s ÚPN-Z Barca – zmena obytných plôch málopodlažnej zástavby – stav na plochy mestského a nadmestského občianskeho vybavenia – stav.
8) Lokalita „Na močidlách" v k. ú. Krásna (príloha č. 8):
Predmetom podnetu je zmena plôch územnej rezervy športovorekreačného vyššieho vybavenia na navrhované plochy športovorekreačného vyššieho vybavenia.
9) Lokalita „Priemyselný park Pereš" (príloha č. 9)
Predmetom podnetu je zmena funkčnej plochy pôvodnej nezmenenej funkcie na plochu výroby.
10) Ulica „Vojenská" (príloha č. 10)
Predmetom podnetu je zmena plôch verejnej zelene na plochy občianskej vybavenosti. Časťou plôch verejnej zelene prebieha biokoridor. V zmysle vyjadrenia Štátnej ochrany prírody je zástavba možná prevažne na existujúcej betónovej ploche za podmienky, ak sa ponechá dostatočne veľký priestor bez zástavby, ktorý bude slúžiť na výsadbu stromov a ak sa invazívne druhy zelene nahradia za domáce.
11) Lokalita „Krematórium" (príloha č. 11)
Predmetom podnetu je zmena plôch lesa na plochy záhradkárskych lokalít – stav z dôvodu nesúladu so skutkovým stavom.
12) Lokalita „Ludvíkov dvor" (príloha č. 12)
Predmetom podnetu je zmena plôch lesa na plochy malopodlažnej zástavby – návrh na základe overovacej štúdie.
13) Lokalita „Pod Bankovom- Račí potok, Červený kríž" (príloha č. 13)
Predmetom podnetu je zmena plochy lesa, záhradkárskej lokality a plochy pôvodnej nezmenenej funkcie na plochy malopodlažnej zástavby – návrh na základe overovacích štúdií.
14) Lokalita „Lorinčík – Breziny východ" (príloha č. 14)
Predmetom podnetu je zmenšenie plôch výroby na úkor plochy malopodlažnej zástavby a zmena trasovania navrhovanej komunikácie na základe overovacej štúdie.
15) Lokalita „Vitalina" v k.ú. Kavečany (príloha č. 15):
Predmetom podnetu je spresnenie západnej hranice záhradkárskej lokality Vitalina.

Verejnosť bude informovaná o prerokovaní návrhu Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017, podľa §22 ods.1 stavebného zákona na úradnej tabuli mesta Košice, na úradných tabuliach príslušných mestských častí a na webovom sídle mesta Košice.

Návrh Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017 bude zároveň posudzovaný ako strategický dokument v zisťovacom konaní podľa §4 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Príloha: Grafické znázornenie riešených lokalít