Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania ÚPN-Z Domino

Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm.a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu zóny "Košice - Domino."
Mesto Košice obstaráva Územný plán zóny "Košice - Domino" v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, reg. č. 294.
Spracovateľ Územného plánu zóny Košice - Domino je Ing. arch. Branislav Ivan, AA SKA.
Cieľom obstarania Územného plánu zóny "Košice - Domino" je dosiahnutie spoločenskej dohody o priestorovom usporiadaní a funkčnom využití pozemkov reg. C, č.p. 4699/227, 228, 165, 229, 230, 231, 186, 190, 251, 252, 313 a reg. E, č.p. 6430/1, 2, 3, k.ú. Terasa (viď. obr.) pre bytové domy, rodinné domy a verejné dopravné a technické vybavenie územia, v súlade so záväznou časťou ÚPN HSA Košice v znení neskorších zmien a doplnkov.
Dotknuté orgány, verejnosť, vlastníci verejného technického vybavenia územia, vlastníci regulovaných pozemkov a vlastníci susedných pozemkov budú informovaní o prerokovaní návrhu ÚPN Z Košice - Domino v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení.

Prílohy