Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania ÚPN Z Košice - sídl. Dargovských hrdinov okrsok VIII, ZaD 2014

Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu zóny Košice - sídl. Dargovských hrdinov okrsok VIII, Zmeny a doplnky 2014.

Mesto Košice obstaráva Územný plán zóny Košice - sídl. Dargovských hrdinov okrsok VIII, Zmeny a doplnky 2014 v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov, reg. č. 294.
Spracovateľ Územného plánu zóny Košice - sídl. Dargovských hrdinov okrsok VIII, Zmeny a doplnky 2014 je Ing. arch. Michal Legdan, AA SKA.
Cieľom obstarania Územného plánu zóny Košice - sídl. Dargovských hrdinov okrsok VIII, Zmeny a doplnky 2014 je komplexná aktualizácia funkčného využitia a priestorového usporiadania pozemkov vo vymedzenom území, riešenom v Regulačnom pláne - sídl. Dargovských hrdinov okrsok VIII, schválenom Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 821 zo dňa 14.05.1998

Prílohy