Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania ÚPN-Z KOŠICE - SLIVNÍK

Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu zóny „KOŠICE – SLIVNÍK".

Mesto Košice obstaráva Územný plán zóny „KOŠICE – SLIVNÍK" v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov, reg. č. 294. Spracovateľ Územného plánu zóny „KOŠICE – SLIVNÍK" je Ing. arch. Branislav Ivan, 2147 AA SKA.
Cieľom obstarania Územného plánu zóny „KOŠICE – SLIVNÍK" je dosiahnutie spoločenskej dohody o priestorovom usporiadaní a funkčnom využití pozemkov pre rodinné domy a verejné dopravné a technické vybavenie územia, v súlade so záväznou časťou ÚPN HSA Košice v znení neskorších zmien a doplnkov.
Dotknuté orgány, verejnosť, vlastníci verejného technického vybavenia územia a vlastníci regulovaných pozemkov budú informovaní o prerokovaní návrhu „KOŠICE – SLIVNÍK" v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení

Prílohy