Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, lokalita Jahodná - Kurišková

Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH, oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č.2/2013, lokalita Jahodná – Kurišková (ďalej len ÚPN HSA Košice, ZaD č.2/2013). Obstaranie ÚPN HSA Košice, ZaD č.2/2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 710 zo dňa 16.09.2013.

Mesto Košice obstaráva ÚPN HSA Košice, ZaD č.2/2013 v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov, reg. č. 294.

Spracovateľom ÚPN HSA Košice, ZaD č.2/2013 je Ing. arch. Ján Sekan, autorizovaný architekt SKA, Letná 40, 040 01 Košice.

V zmysle uznesenia č. 578 zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, dňa 15. apríla 2013, je predmetom riešenia ÚPN HSA Košice, ZaD č.2/2013 definovanie podrobných regulatívov funkčného využitia územia lokality Jahodná - Kurišková, v ktorej je situované chránené ložiskové územie Košice VI – uránové a molybdénové rudy.

Vybavuje:

Ing. arch. Vladimír Debnár, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacích  podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, reg. č. 294; Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov; Tel: 0918 381 258; e- mail: vdebnar@gmail.com