Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice ZaD 2013

Mesto Košice obstaráva Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2013 v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov, reg. č. 249.
Spracovateľom Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2013 je Ing. arch. Ján Sekan, autorizovaný architekt SKA, Letná 40, 040 01 Košice.
Cieľom obstarania Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2013 je zosúladenie jeho záväznej časti so záväznou časťou ÚPN VÚC Košického samosprávneho kraja, s aktuálnymi právnymi predpismi a so záujmami mesta Košice.