Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu hospodársko–sídelnej aglomerácie Košice- Zmeny a doplnky 2013

Mesto Košice obstaráva Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice,

Zmeny a doplnky 2013, č. 86 - 94,

v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôso bilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov, reg. č. 249.

Spracovateľom Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2013 je Ing. arch. Ján Sekan, autorizovaný architekt SKA, Letná 40, 040 01 Košice.

Cieľom obstarania Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2013, č. 86 - 94 je zosúladenie záujmov podnikateľských subjektov so záujmami mesta Košice a jeho mestských častí, zmenou a doplnením priestorového usporiadania a funkčného využívania plôch a ich priestorovej regulácie.