Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018

Mesto Košice obstaráva Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018 v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov, reg. č. 294.
Spracovateľ Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018 bude určený v zmysle § 19a ods.2 stavebného zákona podľa všeobecných predpisov o verejnom obstarávaní.

Cieľom obstarania Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018 je spoločenská dohoda mesta Košice s dotknutými orgánmi štátnej správy, s dotknutými právnickými osobami, s dotknutým samosprávnym krajom, s dotknutými mestskými časťami a s verejnosťou o zmene priestorového usporiadania a funkčného využitia plôch v nasledovných lokalitách mesta Košice:

1) Lokalita „Stará sladovňa" v k. ú. Huštáky (príloha č. 1):
Predmetom podnetu je zmena plochy občianskej vybavenosti na navrhované obytné plochy viacpodlažnej zástavby.
2) Lokalita „Všešportový areál" v k. ú. Južné mesto (príloha č. 2):
Predmetom podnetu je zmena a špecifikácia polohy navrhovaného verejného priestoru a úprava záväzných regulatívov v tomto území.
3) Lokalita „areál Východoslovenských tlačiarní" v k. ú. Severné mesto (príloha č. 3):
Predmetom podnetu je zmena z funkcie plôch skladov na polyfunkčnú zástavbu občianskej vybavenosti a viacpodlažnej obytnej zástavby.
4) Lokalita „Košická Nová Ves – pri cintoríne" v k. ú. Košická Nová Ves (príloha č. 4):
Predmetom podnetu je zmena trasovania VN vedenia v Košickej Novej Vsi a zmena zo vzdušného vedenia na podzemné.
5) Ulica „Šebastovce" v k. ú. Šebastovce (príloha č. 5):
Predmetom riešenia je návrh funkčnej plochy technickej vybavenosti pre regulačnú stanicu RS 20 000 Šebastovce trasy VTL plynovodnej prípojky DN200 PN40.
6) Lokalita „Alvinczyho-Jakobyho" v k. ú. Letná (príloha č. 6):
Predmetom riešenia je zmena plochy občianskej vybavenosti na navrhované obytné plochy viacpodlažnej zástavby.

Verejnosť bude informovaná o prerokovaní návrhu Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018, podľa §22 ods.1 stavebného zákona na úradnej tabuli mesta Košice, na úradných tabuliach príslušných mestských častí a na webovom sídle mesta Košice.

Návrh Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018 bude zároveň posudzovaný ako strategický dokument v zisťovacom konaní podľa §4 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.