Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne

Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta Ing. Jaroslavom Polačekom oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1 písm. a zákona č. 50 / 1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania  Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne.

Mesto Košice  obstaráva Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona  prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je  Ing. arch. Vladimír Debnár, Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov,  reg. č. 294.

Spracovateľom Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne  je Ing. arch. Ján Sekan, autorizovaný architekt SKA, Letná 40, 040 01 Košice.

Cieľom obstarania  Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne je spoločenská dohoda mesta Košice, dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých právnických osôb, samosprávneho kraja, dotknutej mestskej časti a  verejnosti o zmene priestorového usporiadania a funkčného využitia plôch areálu Východoslovenských tlačiarní v k. ú. Severné mesto na polyfunkčnú plochu občianskej vybavenosti a viacpodlažnej obytnej zástavby.

Verejnosť bude informovaná o prerokovaní návrhu Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne, podľa §22 ods. 1 stavebného zákona  na úradnej tabuli mesta Košice, na úradnej tabuli  príslušnej mestskej časti a na webovom sídle mesta Košice.

Návrh Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne bude zároveň posudzovaný ako strategický dokument v zisťovacom konaní podľa §4 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.