Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020

V zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) začalo s obstarávaním Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č.17/2020.

Predmetom týchto zmien a doplnkov sú:

 • Lokalita Na stráni v k.ú. Čermeľ
 • Lokalita Poľov v k.ú. Poľov
 • Lokalita Malinovského kasárne v k.ú Stredné mesto
 • Koeficient zelene v celom ÚPN HSA Košice
 • Zriaďovanie parkovacích miest v celom ÚPN HSA Košice
 • Lokalita Pavlov hora v k.ú. Košická Nová Ves
 • Lokalita Jazero v k.ú. Jazero
 • Lokalita Europark v k.ú. Barca
 • Lokalita Lorinčík v k.ú. Lorinčík
 • Lokalita Šebastovce kríže v k.ú. Šebastovce
 • Lokalita Kláštor Karmelitánok v k.ú. Grunt
 • Lokalita Golianova v k.ú. Krásna
 • Lokalita Bernátovce v k.ú. Barca

 

Spracovateľom Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č.17/2020 je Ing. arch. Ján Sekan, Letná 40, 040 01 Košice – autorizovaný architekt. Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie tejto územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona je Ing. arch. Miroslav Roháľ, reg. č. 269.

Dotknuté orgány štátnej správy, orgány samosprávneho kraja, dotknuté obce,  organizácie a právnické osoby, verejnosť môžu svoje požiadavky a námety zasielať písomne v termíne do 14 dní odo dňa doručenia na adresu: Mesto Košice, Odd. Útvar hlavného architekta, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice.

Verejnosť bude informovaná o prerokovaní návrhu Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020, podľa §22 ods. 1 stavebného zákona na úradnej tabuli mesta Košice, na úradných tabuliach príslušných mestských častí a na webovom sídle mesta Košice.

Návrh Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020 bude zároveň posudzovaný ako strategický dokument v zisťovacom konaní podľa §4 ods. 2 zákona
č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.