Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 18/2021 (verejná vyhláška)

V zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stavebného zákona) začalo s obstarávaním Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 18/2021.

Predmetom riešenia týchto zmien a doplnkov je lokalita:

-  územie okolia elektrickej rozvodne (ES) spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o.

Spracovateľom Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 18/2021 je Ing. arch. Dušan Hudec – autorizovaný architekt, URBAN studio s.r.o., Benediktínska 24, 040 18 Košice. Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie tejto územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona je Ing. Martin Hudec, reg. č. 438.

Dotknuté orgány štátnej správy, orgány samosprávneho kraja, dotknuté obce, organizácie a právnické osoby, verejnosť môžu svoje požiadavky a námety zasielať písomne v termíne do 14 dní odo dňa zverejnenia oznámenia na adresu: Mesto Košice, Odd. Útvar hlavného architekta, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.

Verejnosť bude informovaná o prerokovaní návrhu Územného plánu hospodársko–sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 18/2021 podľa § 22 ods. 1 stavebného zákona na úradnej tabuli mesta Košice, na úradných tabuliach príslušných mestských častí a na webovom sídle mesta Košice.

Návrh Územného plánu hospodársko–sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 18/2021 bude zároveň posudzovaný ako strategický dokument v zisťovacom konaní podľa § 4 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.