Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021 (verejná vyhláška)

V zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) začalo s obstarávaním Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021.

Predmetom riešenia týchto zmien a doplnkov je lokalita:

 • v MČ Ťahanovce obec, územie pri navrhovanej komunikácii
 • v MČ Sever, medzi ulicami Suchodolinská a ulica Na stráni
 • v MČ Juh, medzi ulicami Južná trieda a Jantárová
 • v MČ Barca, pri ulici Osloboditeľov
 • v MČ KVP, na ul. Jána Pavla II., v lokalite pri kláštore Karmelitánok
 • v MČ Sever, ul. Na šajbe
 • v MČ Dargovských hrdinov, prepojovacia komunikácia Prešovská cesta – Tr. L. Svobodu
 • v MČ KVP, pri myslavskom cintoríne
 • v MČ Sever, ul. Vysokoškolská
 • v MČ Šaca, ul. Učňovská
 • v MČ Krásna, ul. Opátska, vedenie VN
 • v MČ Barca, vedenie VN
 • v MČ Sever, Čermeľské údolie, objekty rekreácie
 • v MČ Sever, Anička
 • celé mesto, plochy viacpodlažnej bytovej výstavby
 • v MČ Juh, ul. Dunajská
 • v MČ Staré Mesto, mestská pamiatková rezervácia
 • celé mesto, záhradkárske lokality
 • v MČ Kavečany, Humniská
 • v MČ Lorinčík, Vyšný Lorinčík, pri cintoríne
 • v MČ Sever, Bankov, baňa Bankov
 • v MČ Dargovských hrdinov, pri Sečovskej ceste
 • v MČ Barca, Letisko
 • v MČ Krásna, trasa prívodu termálnej vody
 • v MČ Šaca, lokalita Ku mlynu

 

Spracovateľom Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021 je Ing. arch. Michal Legdan – autorizovaný architekt, Projex, Masarykova 16, 080 01 Prešov. Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie tejto územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona je Ing. arch. Vladimír Debnár, reg. č. 424, Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov.

Dotknuté orgány štátnej správy, orgány samosprávneho kraja, dotknuté obce, organizácie, právnické osoby a verejnosť môžu svoje požiadavky a námety zasielať písomne v termíne do 14 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Mesto Košice, Odd. Útvar hlavného architekta, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice.

Verejnosť bude informovaná o prerokovaní návrhu Územného plánu hospodársko–sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021, podľa § 22 ods. 1 stavebného zákona na úradnej tabuli mesta Košice, na úradných tabuliach príslušných mestských častí a na webovom sídle mesta Košice.

Návrh Územného plánu hospodársko–sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021 bude zároveň posudzovaný ako strategický dokument v zisťovacom konaní podľa § 4 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.