Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot

Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta MUDr. Richardom Rašim PhD, MPH oznamuje v zmysle §19 b ods. 1 písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot.

Mesto Košice obstaráva Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov, reg. č. 294.

Spracovateľom Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot je Ing. arch. Ján Sekan, autorizovaný architekt SKA, Letná 40, 040 01 Košice.

Cieľom obstarania Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot je spoločenská dohoda mesta Košice s dotknutými orgánmi štátnej správy, s dotknutými právnickými osobami, s dotknutým samosprávnym krajom, s dotknutými mestskými časťami a s verejnosťou o zmene priestorového usporiadania obytnej plochy malopodlažnej zástavby.

Verejnosť bude informovaná o prerokovaní návrhu Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot, podľa §22 ods.1 stavebného zákona na úradnej tabuli mesta Košice, na úradných tabuliach príslušných mestských častí a na webovom sídle mesta Košice.


Príloha: Grafické znázornenie riešenej lokality

Prílohy