Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu mesta Košice

Mesto Košice oznamuje v zmysle §19b stavebného zákona, že dňom 01.04.2015 začína obstarávať nový Územný plán mesta Košice.
Územný plán bude komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určovať jeho zásady a regulatívy so zreteľom na životné prostredie, ekologickú stabilitu územia, kultúrno-historické hodnoty, územný rozvoj a tvorbu krajiny.

Prípravné práce vykonáva Mesto Košice ako orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu v spolupráci s orgánmi štátnej správy, obcami, právnickými osobami a verejnosťou. Dôležitou súčasťou prípravných prác je aj zhromažďovanie požiadaviek a podnetov od organizácií a občanov. Sú to napríklad informácie o miestnych zdrojoch znečistenia ovzdušia, vody a pôdy, informácie o miestnych dopravných závadách, chýbajúcej infraštruktúre, požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia, požiadavky na územný rozvoj, informácie o zámeroch výstavby súborov rodinných a bytových domov na nevyužívanom území a devastovaných plochách, zámery výstavby priemyselných areálov, objektov obchodu a služieb, požiadavky na verejnoprospešné stavby – školy, zdravotnícke zariadenia, detské ihriská, verejnú zeleň , námety na zlepšenie životného prostredia z pohľadu zdravia a estetiky.

Riešené územie je vymedzené administratívnou hranicou mesta Košice (okresy Košice I – IV).
Požiadavky, námety na riešenie a informácie môžu právnické a fyzické osoby podávať do 30.04.2015 písomne alebo osobne na adrese:

Magistrát mesta Košice
Oddelenie výstavby, investícií a stavebného úradu
Referát Útvar hlavného architekta mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

a elektronicky na adrese uhamke@kosice.sk