Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca" (verejná vyhláška)

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 a § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 19b stavebného zákona

o z n á m e n i e  o začatí obstarávania Územného plánu zóny „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca".

Mesto Košice obstaráva ÚPN-Z „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“ v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Miroslav Roháľ, reg. č. 391. Spracovateľom ÚPN-Z „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“ je Ing. arch. Martin Baloga, PhD., AA SKA.

Cieľom obstarania ÚPN-Z „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“ je dosiahnutie spoločenskej dohody o priestorovom usporiadaní a funkčnom využití pozemkov s verejným dopravným a technickým vybavením územia v k. ú. Šaca (viď prílohu).

Dotknuté orgány, verejnosť, vlastníci verejného technického vybavenia územia, vlastníci pozemkov a vlastníci susedných pozemkov budú informovaní o prerokovaní návrhu ÚPN-Z „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“ v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona. Verejnosť môže požiadavky a námety zasielať písomne v termíne do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Mesto Košice, oddelenie Útvar hlavného architekta, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.