Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny „Košice – Barca, Zmeny a doplnky 2017“

Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje v zmysle § 19b, ods. 1, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení

začatie obstarávania Územného plánu zóny „Košice – Barca, Zmeny a doplnky 2017".

Mesto Košice obstaráva Územný plán zóny „Košice – Barca, Zmeny a doplnky 2017" v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov, reg. č. 294.
Spracovateľom Územného plánu zóny „Košice – Barca, Zmeny a doplnky 2017" je Ing. arch. Dušan Marek, AA SKA.
Cieľom obstarania Územného plánu zóny „Košice – Barca, Zmeny a doplnky 2017" je spoločenská dohoda o zmene priestorového usporiadania a funkčného využitia pozemkov pre rodinné domy, verejné dopravné a technické vybavenie v lokalitách:

č. 1. Rusnáková ulica – intenzifikácia zástavby RD na existujúcej funkčnej ploche málopodlažnej zástavby
č. 2. Fándlyho ul. – intenzifikácia zástavby RD na existujúcej funkčnej ploche málopodlažnej zástavby
č. 3. Pri pošte 1 – integrácia podnikateľskej prevádzky (pekáreň) a bývania v RD
č. 4. Pri pošte 2 - intenzifikácia zástavby RD na existujúcej funkčnej ploche málopodlažnej zástavby
č. 5. lokalita Močiarna – zmena regulatívu zmiešanej zástavby – stavby OV a stavby RD
č. 6. Za ihriskom – intenzifikácia zástavby RD na navrhovanej funkčnej ploche málopodlažnej zástavby
č. 7. Malá stanica – zmena funkčného usporiadania pozemkov RD a verejných komunikácií
č. 8. Čkalovova – intenzifikácia zástavby RD na existujúcich pozemkoch RD po oboch stranách ulice
č. 9. Cyklocestička Barca – Šebastovce v koridore existujúcej miestnej komunikácie
č. 10. Námestie mladých poľnohospodárov – zmena pozemkov pre pešie komunikácie na pozemky pre statickú dopravu
č. 11. Úprava trasy verejnej komunikácie a zmena funkcie otočky električky na funkčnej ploche málopodlažnej zástavby

Dotknuté orgány, verejnosť, vlastníci verejného technického vybavenia územia a vlastníci regulovaných pozemkov budú informovaní o prerokovaní návrhu Územného plánu zóny „Košice – Barca, Zmeny a doplnky 2017" v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení.

Príloha: vymedzenie riešených lokalít