Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny Košice - Košická Nová Ves - Zmeny a doplnky 2015

Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta MUDr. Richardom Rašim PhD., MPH, ako orgán územného plánovania oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu zóny Košice - Košická Nová Ves - Zmeny a doplnky 2015. Mesto Košice obstaráva Územný plán zóny Košice - Košická Nová Ves - Zmeny a doplnky 2015 v zmysle §2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov, reg. MVD a RR SR č. 294. Spracovateľ Územného plánu zóny Košice – Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015 je Ing. arch. Ján Sekan, AA SKA.
Cieľom obstarania Územného plánu zóny Košice – Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015 je zosúladenie záväznej časti ÚPN Z Košice – Košická Nová Ves so záväznou časťou ÚPN HSA Košice v znení neskorších zmien a doplnkov. Predmetom riešenia návrhu ÚPN Z Košice – Košická Nová Ves, ZaD 2015 sú zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN Z Košice – Košická Nová Ves v lokalitách:

  • Lokalita Furčianska - nadväzuje na jestvujúcu štruktúru zástavby rodinných domov
  • Lokalita Západ - nadväzuje na jestvujúcu štruktúru zástavby rodinných domov
  • Lokalita č. 97 – Košická Nová Ves – lokalita Herlianska - ČSPH
  • Lokalita č. 98 – Košická Nová Ves – lokalita Herlianska - Východ
ktoré sú predmetom návrhu ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky 2014 – zmeny č. 95-99.
Dotknuté orgány štátnej správy, verejnosť, vlastníci verejného technického vybavenia územia a vlastníci regulovaných pozemkov budú informovaní o prerokovaní návrhu ÚPN Z Košice – Košická Nová Ves, ZaD 2015 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení .

Prílohy