Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny Košice - Ludvíkov dvor, 17 RD

Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje v zmysle § 19b ods. 1 písm. a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení

začatie obstarávania Územného plánu zóny "Košice – Ludvíkov dvor, 17 RD".

Mesto Košice obstaráva Územný plán zóny "Košice – Ludvíkov dvor, 17 RD" v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov, reg. č. 294. Spracovateľom Územného plánu zóny "Košice – Ludvíkov dvor, 17 RD" je Ing. arch. Branislav Ivan, AA SKA.

Cieľom obstarania Územného plánu zóny "Košice – Ludvíkov dvor, 17 RD" je spoločenská dohoda o priestorovom usporiadaní a funkčnom využití pozemkov pre rodinné domy a verejné dopravné a technické vybavenie na pozemkoch: C-KN 1587/5, 1586/26, 1586/51, 1586/50, 1586/49, 1586/48, 1586/47, 1586/46, 1586/45, 1586/8, 1586/23, 1586/52 a 1586/24, k. ú. Šaca, v území vymedzenom Územným plánom HSA Košice ako funkčná plocha málopodlažnej bytovej výstavby.

Dotknuté orgány, verejnosť, vlastníci verejného technického vybavenia územia a vlastníci regulovaných pozemkov budú informovaní o prerokovaní návrhu Územného plánu zóny "Košice – Ludvíkov dvor, 17 RD" v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení.