Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky 2013

Mesto Košice obstaráva Územný plán zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky 2013v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov, reg. č. 294.
Spracovateľom Územného plánu zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky 2013 je Ing. arch. Michal Legdan, autorizovaný architekt SKA, Masarykova č. 14, 080 01 Prešov
Cieľom obstarania Územného plánu zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky 2013 je zosúladenie jeho záväznej časti so záväznou časťou ÚPN HSA Košice v znení neskorších zmien a doplnení a zmena regulácie funkčného využitia pozemkov v súlade so záujmami Mesta Košice ako orgánu územného plánovania a záujmami vlastníkov súkromných pozemkov v MČ Košice - Myslava v nasledovných lokalitách:

Zmena č. 18 - Ulica Za Priekopou - návrh priestorovejregulácie pre dostavburodinných domov okolo existujúcej komunikácie s čiastočne už existujúcou zástavbou,

Zmena č. 29 - Ulica Na Kope - úprava slepej komunikácie, ktorá je napojená na ulicu Na Kope a tvorí prístup pre 12 rodinných domov,

Zmena č. 20 - Kamenný potok - upresnenie priestorovej regulácie pre rozšírenie záhradkárskej lokality,

Zmena č. 21 - Na Kope - prepojovacia komunikácia - rieši zmenu dopravného prepojenia MČ Košice - Myslava a MČ Košice - Sídlisko KVP v dvoch vetvách: 1.) prepojenie Ul. Na Kope a križovatky Klimkovičova - Janigova, 2.) prepojenie UL. Na Kope a Ul. Jána Pavla II,

Zmena č. 22 - Na Kope - individuálne rodinné domy - návrh zastavovacích podmienok pre individuálne rodinné domy na základe podnetov vlastníkov na výstavbu rodinných domov,

Zmena č. 23 - Za Dolným mlynom KN-C parc. č. 1620/21. 1620/21 a 84 7/50 a súvisiace - reorganizácia plôch verejnej zelene a lokálnej prepojovacej komunikácie v zmysle skutočného využívania pozemkov, odsledovaného v teréne,

Zmena č. 24 - Za Dolným mlynom KN-C parc. č. 1040/5 a súvisiace - riešenie sekundárneho dopravného sprístupnenia koncovej časti ulice Za Dolným mlynom,

Zmena č. 25 - Pod Horou - bývalé koryto Myslavského potoka - zmena priestorovej regulácie územia na základe skutočného využívania pozemkov odsledovaného v teréne.