Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny „Košice, obytná zóna Grot - IV“

Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 /1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení začatie obstarávania Územného plánu zóny „Košice, obytná zóna Grot - IV“.

Mesto Košice obstaráva Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Grot - IV“ v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov, reg. č. 294. Spracovateľom Územného plánu zóny „Košice, obytná zóna Grot - IV“ je Ing. arch. Branislav Ivan, AA SKA.

Cieľom obstarania Územného plánu zóny „Košice, obytná zóna Grot - IV“ je spoločenská dohoda o priestorovom usporiadaní a funkčnom využití pozemkov pre rodinné domy a verejné dopravné a technické vybavenie v lokalite Grot – IV, v území vymedzenom v zmysle ÚPN-HSA Košice v znení neskorších zmien a doplnkov ako obytné plochy málopodlažnej zástavby.

Podkladom pre rozhodnutie mesta Košice ako orgánu územného plánovania o začatí obstarávania Územného plánu zóny „Košice, obytná zóna Grot - IV“ je Overovacia štúdia „OŠ Grot - IV“ spracovaná podľa podmienok určených mestom Košice.

Dotknuté orgány štátnej správy, verejnosť, vlastníci verejného technického vybavenia územia a vlastníci regulovaných pozemkov budú informovaní o prerokovaní návrhu Územného plánu zóny „Košice, obytná zóna Grot - IV“ v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení.