Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny „Košice - obytná zóna Ludvíkov dvor I.“

Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení začatie obstarávania

Územného plánu zóny „Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I."

Mesto Košice obstaráva Územný plán zóny „Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I." v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov, reg. č. 294. Spracovateľom Územného plánu zóny „ Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I." je Ing. arch. Martin Baloga AA SKA. Cieľom obstarania Územného plánu zóny Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I." je spoločenská dohoda o priestorovom usporiadaní a funkčnom využití pozemkov pre rodinné domy a verejné dopravné a technické vybavenie v území vymedzenom Územným plánom HSA Košice v znení zmien a doplnkov ako funkčná plocha málopodlažnej obytnej zástavby.

Dotknuté orgány, verejnosť, vlastníci verejného technického vybavenia územia a vlastníci regulovaných pozemkov budú informovaní o prerokovaní návrhu Územného plánu zóny „Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I. v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení.