Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny „Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta“

Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje v zmysle § 19b ods. 1, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení

začatie obstarávania Územného plánu zóny
„Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta".

Mesto Košice obstaráva Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta" v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov, reg. č. 294. Spracovateľom Územného plánu zóny „Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta" je Ing. arch. Dušan Marek, AA SKA.

Cieľom obstarania Územného plánu zóny „Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta" je dosiahnutie spoločenskej dohody o priestorovom usporiadaní a funkčnom využití pozemkov pre rodinné domy a verejné dopravné a technické vybavenie územia,
v súlade so záväznou časťou ÚPN-HSA Košice v znení neskorších zmien a doplnkov.

Dotknuté orgány, verejnosť, vlastníci verejného technického vybavenia územia a vlastníci regulovaných pozemkov budú informovaní o prerokovaní návrhu Územného plánu zóny „Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta" v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnení.