Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny „Košice – Pereš“, Zmeny a doplnky „Lokalita Krompašská“

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 a § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 19b stavebného zákona

oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny „Košice – Pereš“, Zmeny a doplnky „Lokalita Krompašská“.

Mesto Košice obstaráva „ÚPN-Z Košice – Pereš, ZaD Lokalita Krompašská“ v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Ing. arch. Miroslava Roháľa, reg. č. 391. Spracovateľom „ÚPN-Z Košice – Pereš, ZaD Lokalita Krompašská“ je Ing. arch. Martin Baloga, AA SKA.

Cieľom obstarania Územného plánu zóny „Košice – Pereš“, Zmeny a doplnky „Lokalita Krompašská“ je dosiahnutie spoločenskej dohody o priestorovom usporiadaní a funkčnom využití pozemkov s verejným dopravným a technickým vybavením územia v k. ú. Pereš (viď prílohu).

Dotknuté orgány, verejnosť, vlastníci verejného technického vybavenia územia a vlastníci dotknutých pozemkov budú informovaní o prerokovaní návrhu Územného plánu zóny „Košice – Pereš“, Zmeny a doplnky „Lokalita Krompašská“ v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona. Verejnosť môže požiadavky a námety zasielať písomne v termíne do 30 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na adresu: Mesto Košice, oddelenie Útvar hlavného architekta, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.