Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny Košice - Pod Bankovom

Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení začatie obstarávania Územného plánu zóny „Košice – Pod Bankovom".
Mesto Košice obstaráva Územný plán zóny „Košice – Pod Bankovom" v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov, reg. č. 294.
Spracovateľom Územného plánu zóny „Košice – Pod Bankovom" je Ing. arch. Branislav Ivan, AA SKA.
Cieľom obstarania Územného plánu zóny „Košice – Pod Bankovom" je spoločenská dohoda o priestorovom usporiadaní a funkčnom využití pozemkov pre rodinné domy, občianske vybavenie, verejné dopravné a technické vybavenie v území vymedzenom Územným plánom HSA Košice, v súlade s jeho záväznou časťou.
Dotknuté orgány, verejnosť, vlastníci verejného technického vybavenia územia a vlastníci regulovaných pozemkov budú informovaní o prerokovaní návrhu „Košice – Pod Bankovom" v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení