Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny Košice - Šebastovce

Mesto Košice obstaráva Územný plán zóny " Košice - Šebastovce" v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Miroslav Rohaľ, reg. č. 269.

Cieľom obstarania Územného plánu zóny "Košice - Šebastovce" je dosiahnutie spoločenskej dohody o priestorovom usporiadaní, funkčnom využití pozemkov s verejným dopravným a technickým vybavením územia k. ú. Šebastovce (viď. obr.), v súlade so záväznou časťou ÚPN HSA Košice v znení neskorších zmien a doplnkov.

Dotknuté orgány, verejnosť, vlastníci verejného technického vybavenia územia, vlastníci pozemkov a vlastníci susedných pozemkov budú informovaní o prerokovaní návrhu ÚPN Z Košice - Šebastovce v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení. Verejnosť môže požiadavky a námety zasielať písomne v termíne do 30 dní odo dňa vyvesenia na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP, 48/A, 040 11 Košice.