Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny „Obytná zóna Košice – Girbeš I“

Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje v zmysle § 19b ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení začatie obstarávania Územného plánu zóny „Obytná zóna Košice – Girbeš I“.

Mesto Košice obstaráva Územný plán zóny „Obytná zóna Košice – Girbeš I“ v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov, reg. č. 294. Spracovateľom Územného plánu zóny „Obytná zóna Košice – Girbeš I“ je Ing. arch. Branislav Ivan, AA SKA.

Cieľom obstarania Územného plánu zóny „Obytná zóna Košice – Girbeš I“ je dosiahnutie spoločenskej dohody o priestorovom usporiadaní a funkčnom využití pozemkov pre bytové domy, zariadenia občianskeho vybavenia a verejné dopravné a technické vybavenie územia, v súlade so záväznou časťou ÚPN-HSA Košice v znení neskorších zmien a doplnkov.

Podkladom pre rozhodnutie mesta Košice ako orgánu územného plánovania o začatí obstarávania Územného plánu zóny „Obytná zóna Košice – Girbeš I“ je Overovacia štúdia „Obytná zóna Košice – Girbeš“, spracovaná podľa podmienok určených mestom Košice a prerokovaná s dotknutými orgánmi štátnej správy, právnickými osobami, mestskými časťami a verejnosťou.

Dotknuté orgány štátnej správy, právnické osoby, mestské časti, verejnosť a vlastníci regulovaných pozemkov budú informovaní o prerokovaní návrhu Územného plánu zóny „Obytná zóna Košice – Girbeš I“ v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnení.