Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny „Obytná zóna Pavlova Hora – Košická Nová Ves“

Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje v zmysle § 19b ods. 1 písm. a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení

začatie obstarávania Územného plánu zóny „Obytná zóna Pavlova Hora – Košická Nová Ves“.

Mesto Košice obstaráva Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova Hora – Košická Nová Ves“ v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, č. reg. Min. V, D, a RR SR 294. Spracovateľom Územného plánu zóny „Obytná zóna Pavlova Hora – Košická Nová Ves“ je Ing. arch. Branislav Ivan, AA SKA.

Cieľom obstarania Územného plánu zóny „Obytná zóna Pavlova Hora – Košická Nová Ves“ je dosiahnutie spoločenskej dohody štátnej správy, miestnej samosprávy, právnických osôb, verejnosti a vlastníkov regulovaných pozemkov o priestorovom usporiadaní a funkčnom využívaní pozemkov, ktoré sú podľa záväznej časti Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice súčasťou plôch polyfunkčnej zástavby – obytné plochy málopodlažnej zástavby a plochy mestského a nadmestského občianskeho vybavenia – návrh.

Etapy obstarania Územného plánu zóny „Obytná zóna Pavlova Hora – Košická Nová Ves“:

  1. etapa: Prieskumy a rozbory riešeného územia
  2. etapa: Zadanie pre Územný  plán zóny „Obytná zóna Pavlova Hora – Košická Nová Ves“
  3. etapa: Návrh Územného plánu zóny „Obytná zóna Pavlova Hora – Košická Nová Ves“

Verejnosť bude informovaná o prerokovaní návrhu Zadania pre Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova Hora – Košická Nová Ves“ v zmysle § 20 ods. 3 stavebného zákona a o prerokovaní návrhu Územného plánu obce zóny s odborným výkladom spracovateľa v zmysle § 23 ods. 1 stavebného zákona. Vlastníci regulovaných pozemkov budú informovaní o prerokovaní návrhu Územného plánu zóny „Obytná zóna Pavlova Hora – Košická Nová Ves“ v zmysle § 23 ods. 3 stavebného zákona.