Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014

Mesto Košice obstaráva ÚPN Z Košice - Ťahanovce, Z a D 2014 v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov, reg. č. 294.
Spracovateľom ÚPN Z Košice - Ťahanovce, Z a D 2014 je Ing. arch. Dušan Marek, autorizovaný architekt SKA.
Predmetom ÚPN Z Košice - Ťahanovce, Z a D 2014 je zosúladenie jeho záväznej časti so záväznou časťou ÚPN HSA Košice v znení neskorších zmien a doplnení a zmena regulácie funkčného využitia pozemkov v nasledovných riešených lokalitách :

A – Pod Vinicami – navrhnúť spôsob (formu a intenzitu) zástavby s ohľadom na nadradený
navrhovaný dopravný systém a súčasnú parceláciu
B – Pri Hájiku – navrhnúť nové trasovanie obslužnej komunikácie a upraviť situovanie RD
C – Južné Ťahanovce – navrhnúť možné intenzifikačné, koordinačné a architektonické regulatívy pre
existujúcu a možnú doplnkovú zástavbu, s cieľom komplexného funkčného a estetického zveľadenia
prostredia
D – Repniská – navrhnúť spôsob dopravného sprístupnenia a zástavby rodinných domov
s maximálnym rešpektovaním súčasnej parcelácie, s ochrannými pásmami , navrhnúť možné využitie
územia pre šport alt. iné funkcie
E – Americká trieda / Ťahanovce SV – zmena trasovania komunikácie
F – Kostolianska cesta / Ťahanovce SZ – navrhnúť premostenie
G – Európska trieda / Ťahanovce SZ – navrhnúť dopravnú križovatku
H – železnice SR – úpravami na železničnej trati z dôvodu zrýchlenia dopravy dochádza k zrušeniu
premostenia Ťahanovská, je potrebné navrhnúť druhé premostenie (bod 2) a pešiu lávku v súčinnosti so
ŽSR
I– depo IKDS - integrovaný koľajový dopravný systém