Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022“ (verejná vyhláška)

V zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) začalo s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022“.

Predmetom týchto zmien a doplnkov sú (viď grafická príloha):
1.  Lokalita Priemyselný park Valaliky (dopr. a tech. infraštruktúra) v k. ú. Barca, Šebastovce, Železiarne
2.  Lokalita Železiarne (skládka) v k. ú. Železiarne
3.  Lokalita Kopa – Girbeš (prepojovacia komunikácia) v k. ú. Myslava, Grunt
4.  Lokalita Domino (preložka elektrického vedenia) v k. ú. Terasa
5.  Lokalita Futbalová akadémia v k. ú. Jazero
6.  Lokalita Lorinčík (úprava MHD) v k. ú. Lorinčík
7.  Lokalita Šaca (úprava MHD) v k. ú. Šaca

Spracovateľom „Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022“ je Ing. arch. Martin Baloga, PhD., Kollárova 5428/22, 058 01 Poprad, AA SKA. Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie tejto územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona je Ing. arch. Miroslav Roháľ, reg. č. 391.

Dotknuté orgány štátnej správy, orgány samosprávneho kraja, dotknuté obce, organizácie, právnické osoby a verejnosť môžu svoje požiadavky a námety zasielať písomne v termíne do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Odd. Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.

Verejnosť bude informovaná o prerokovaní návrhu „Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022“ podľa § 22 ods. 1 stavebného zákona na úradnej tabuli mesta Košice, na úradných tabuliach príslušných mestských častí a na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.

Návrh „Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022“ bude zároveň posudzovaný ako strategický dokument v zisťovacom konaní podľa § 4 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.