Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice, obytná zóna Poľov - Pažiť“ (verejná vyhláška)

Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) oznamuje v zmysle § 19b ods. 1 písm. a) stavebného zákona

začatie obstarávania Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice, obytná zóna Poľov – Pažiť“.

Predmetom riešenia je územie vymedzené časťou funkčnej plochy málopodlažnej obytnej zástavby v k. ú. Poľov, súčasťou ktorej sú pozemky p. č. KN-C 1009/2, 1012/2, 1012/3, 1033/3, KN-E 830, KN-E 283/1. Pozemky sú situované v severozápadnej časti územia, určeného Územným plánom hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice v znení zmien a doplnkov na zastavanie málopodlažnou obytnou  zástavbou.

Spracovateľom Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice, obytná zóna Poľov - Pažiť“ je Ing. arch. Viktor Malinovský – autorizovaný architekt. Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie tejto územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona je Ing. arch. Vladimír Debnár, reg. č. 424.

Dotknuté orgány štátnej správy, dotknuté právnické osoby, dotknutá mestská časť, verejnosť a vlastníci pozemkov, na ktoré sa budú navrhovať zastavovacie podmienky, budú informovaní o prerokovaní návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice, obytná zóna Poľov – Pažiť“ podľa príslušných ustanovení § 22 a § 23 stavebného zákona.