Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice – Tlačiarne“

Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje v zmysle § 19b ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení
 
začatie obstarávania Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice – Tlačiarne“.
 
Mesto Košice obstaráva Územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán zóny Košice – Tlačiarne“ v zmysle § 2a ods. 1 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing. arch. Vladimír Debnár, reg. č. 424. Spracovateľom Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice – Tlačiarne “ je Ing. arch. Ján Sekan, AA SKA.
 
Cieľom obstarania Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice – Tlačiarne“ je spoločenská dohoda o priestorovom usporiadaní a funkčnom využití pozemkov bývalých Východoslovenských tlačiarní.
 
Dotknuté orgány, verejnosť, vlastníci verejného technického vybavenia územia a vlastníci regulovaných pozemkov budú informovaní o prerokovaní návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice – Tlačiarne “ v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona.

Prílohy