Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 65 Magnezitárska - ÚPN HSA Košice

Spracovaním Zmien a doplnkov č. 65 Magnezitárska - ÚPN HSA Košice sa zabezpečí:

Zapracovanie požiadavky mesta a investorov pre realizáciu výstavby prevádzky s nezávadnou výrobou, so zázemím a súvisiacou potrebnou infraštruktúrou a vybavením územia. v k.ú. Košice podľa priloženej situácie to s nasledovným funkčným využitím:

1. Existujúce funkčné územie plôch mestského a nadmestského občianskeho vybavenia sa zmení na funkčnú plochu zariadení výroby, skladov a stavebnej výroby.
Jedná sa o pozemky p. č. CKN 1619/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 91 k.ú, Ťahanovce, okres Košice I, obec: Košice – Ťahanovce.

Z dôvodu nutnosti získania aktuálneho nástroja pre územné rozhodovanie mestského zastupiteľstva pre ďalší rozvoj mesta je potrebné pristúpiť k vypracovaniu predmetnej zmeny a doplnku č. 65 Magnezitárska - ÚPN HSA Košice.

Verejnosť môže požiadavky a námety zasielať písomne v termíne do 14 dní odo dňa vyvesenia na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP, 48/A, 040 11 Košice.

Prílohy

1. PDF 370,68 KB Magnezitárska grafická príloha