Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č.66 Za Hornádom - ÚPN HSA Košice

Spracovaním Zmien a doplnkov č. 66 Za Hornádom - ÚPN HSA Košice sa zabezpečí:

Zapracovanie požiadavky mesta a investorov pre realizáciu výstavby prevádzky s nezávadnou výrobou a komplexu zameraného na obchod a služby, so zázemím a súvisiacou potrebnou infraštruktúrou a vybavením územia v k.ú. Košice podľa priloženej situácie to s nasledovným
funkčným využitím:

1. Existujúce funkčné územie plôch mestského a nadmestského občianskeho vybavenia a obytné plochy viacpodlažnej výstavby sa zmení na funkčnú plochu zariadení výroby, skladov a stavebnej výroby.
Jedná sa o pozemky p. č. CKN 3278, 3279, 3281/1, 3281/2, 3281/28, 3281/27, 3281/29,3281/30, 3281/31, 3281/32, 3281/33, 3281/34, 3281/35, 3281/36, 3281/37, 3281/38, 3295/3, 3295/56, 3295/7,3295/8, 3295/9, 3295/10, 3295/11, 3295/12, 3295/13, 3295/15, 3295/40,
3295/41, 3295/42, 3295/43, 3295/44,3295/45, 3295/46, 3295/47, 3295/48, 3295/49, 3295/50, 3295/51, 3295/52, 3295/53, 3296, 3297/7, 3297/8, 3297/9,3297/10, 3297/11, 3297/12, 3297/13, 3297/14, 3297/15, 3297/16, 3297/17 a 3297/18, k.ú, Staré mesto, okresKošice I, obec: Košice – Staré mesto.


Z dôvodu nutnosti získania aktuálneho nástroja pre územné rozhodovanie mestského zastupiteľstva pre ďalší rozvoj mesta je potrebné pristúpiť k vypracovaniu predmetnej zmeny a doplnku č. 66 Za Hornádom - ÚPN HSA Košice.

Verejnosť môže požiadavky a námety zasielať písomne v termíne do 14 dní odo dňa vyvesenia na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP, 48/A, 040 11 Košice.

Prílohy

1. PDF 371,12 KB Za Hornádom grafická príloha