Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č.67 Napájadlá - ÚPN HSA Košice

Spracovaním Zmien a doplnkov č. 67 Napájadlá - ÚPN HSA Košice sa zabezpečí:

Zapracovanie požiadavky mesta a investorov pre realizáciu výstavby súvislého pásu verejnej zelene s objektmi občianskej vybavenosti, ktoré budú riešené ako terénny val zabezpečujúci zároveň hlukovú bariéru medzi plochami pre obytnú zástavbu a železničnou traťou. Časť územia navrhovaná pre obytnú zástavbu bude navrhovaná ako zóna s extenzívnejšou zástavbou individuálnych rodinných domov v k.ú. Košice podľa priloženej situácie to s nasledovným funkčným využitím:

1. Existujúce funkčné územie plôch zariadení výroby, skladov a stavebnej výroby sa zmení na funkčnú plochu  málopodlažnej obytnej zástavby.
Jedná sa o pozemky p. č. CKN 305/1, 37, 81, 139, 141, 142, 143, 144, 145,146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 238 a 1530/10, 304, 340 a 4485/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27 k.ú, Jazero, okres Košice IV, obec: Košice – nad Jazerom.

Z dôvodu nutnosti získania aktuálneho nástroja pre územné rozhodovanie mestského zastupiteľstva pre ďalší rozvoj mesta je potrebné pristúpiť k vypracovaniu predmetnej zmeny a doplnku č. 67 Napájadlá - ÚPN HSA Košice.

Verejnosť môže požiadavky a námety zasielať písomne v termíne do 14 dní odo dňa vyvesenia na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP, 48/A, 040 11 Košice.

Prílohy

1. PDF 329,03 KB Napájadlá grafická príloha