Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice-Lorinčík, 2018

V zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) na základe podnetov zo strany Mestskej časti (ďalej MČ) Košice – Lorinčík MČ a Útvaru hlavného architekta mesta Košice (ďalej ÚHA) začalo s obstarávaním Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice - Lorinčík, 2018 (ďalej ZaD ÚPN-Z).

Predmetom týchto zmien a doplnkov sú:
1) Lokalita „Centrum" (príloha č. 1):
Ide o zmenu ÚPN-Z, pri ktorej nie je potrebná zmena Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie (ÚPN-HSA) Košice. Je tu zámer intenzifikovať vnútroblokovú zástavbu v rámci zastavaného územia Lorinčíka. Má rešpektovať navrhovanú sieť miestnych komunikácií a v južnej časti riešeného územia rozšíriť plochy v ÚPN-Z navrhovanej zelene (ako kompenzáciu za budúcu zmenu plochy verejnej zelene na plochu málopodlažnej zástavby v rámci ZaD ÚPN HSA v lokalite 2-„Sady"). Zámer je podložený overovacou štúdiou.
2) Lokalita „Sady" (príloha č. 2):
Ide lokalitu v rámci zastavaného územia Lorinčíka. Pôvodne evidovaný podnet na zmenu ÚPN-Z si vyžaduje zmenu ÚPN-HSA i ÚPN-Z (v ÚPN-HSA zmenu plôch verejnej zelene na obytné plochy málopodlažnej zástavby; v ÚPN-Z zmenu plôch lesa na plochy zástavby vidieckych rodinných domov). V rámci ZaD ÚPN-Z Lorinčík bude lokalita riešená s vynechaním vyznačenej plochy, pre ktorú je potrebná zmena ÚPN-HSA, pričom plochy verejnej zelene, ktoré by sa zmenou zrušili, budú nahradené v rámci ZaD ÚPN-Z Lorinčík doplnením plôch verejnej zelene v lokalite 1-„Centrum" (viď príloha č.1). Schéma komunikačnej siete má umožniť doplnenie zástavby po zapracovaní zmeny v rámci ZaD ÚPN HSA (a následne i v rámci ZaD ÚPN-Z). Zámer je podložený overovacou štúdiou.
3) Lokalita „Macákova" (príloha č. 3):
Ide o zmenu ÚPN-Z v rámci zastavaného územia Lorinčíka, pri ktorej nie je potrebná zmena ÚPN-HSA. Predmetom zmeny je úprava priestorovej regulácie (zmena z progresívnej radovej zástavby na parcelách KNC č. 274/71-80, 274/364-371 na zástavbu samostatne stojacimi rodinnými domami). Z dopravného hľadiska sa nenavrhujú žiadne zmeny. Zámer je podložený overovacou štúdiou.
4) Lokalita „Juhás" (príloha č. 4):
Ide lokalitu v rámci zastavaného územia Lorinčíka, kde kvôli zmene ÚPN-Z nie je potrebná zmena ÚPN-HSA. Zámerom je úprava schémy zástavby spojená s úpravou dopravného riešenia. Zámer je
podložený overovacou štúdiou.
5) Lokalita „Kláštor" (príloha č. 5):
Ide o zmenu ÚPN-Z v rámci zastavaného územia Lorinčíka, pri ktorej nie je potrebná zmena ÚPN-HSA. Predmetom zmeny je zakreslenie porealizačného zamerania stavieb kláštora do ÚPN-Z, ktoré sa má opierať o aktuálny stav katastra nehnuteľností (KN) .
6) Lokalita „Stred" (príloha č. 6):
Ide o zmenu ÚPN-Z v rámci zastavaného územia Lorinčíka, pri ktorej nie je potrebná zmena ÚPN-HSA. Predmetom zmeny je úprava dopravného riešenia a schémy zástavby kvôli rešpektovaniu reálnych vlastníckych pomerov. Návrh má tiež intenzifikovať súčasnú zástavbu využitím prieluk medzi
existujúcimi samostatne stojacimi rodinnými domami. Podnet je podložený overovacou štúdiou.
7) Lokalita „Breziny-východ" (príloha č. 7):
Ide o zmenu ÚPN-Z v rámci zastavaného územia Lorinčíka, pri ktorej nie je potrebná zmena ÚPN-HSA. Predmetná lokalita bola zahrnutá do ZaD 2017 ÚPN-HSA, schválených v Mestskom zastupiteľstve dňa 12.02.2018. Predmetom zmeny ÚPN-Z je teda zosúladenie ÚPN-Z Lorinčík s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou (ÚPN-HSA Košice), a to v zmysle overovacej štúdie.
8) Lokalita „za domovom dôchodcov" (príloha č. 8):
Ide o zmenu ÚPN-Z, pri ktorej nie je potrebná zmena ÚPN-HSA. Lokalita s výmerou 0,03 ha v platnom ÚPN-Z nebola navrhnutá na zástavbu rodinným domom; bola vyznačená v rámci pozemku pre domov dôchodcov. Je tu zámer využitia pozemku na výstavbu rodinného domu; je podložený odsúhlasením žiadosti vlastníka pozemku v miestnom zastupiteľstve MČ.
9) Komplexná aktualizácia ÚPN-Z Lorinčík
Ide o komplexnú aktualizáciu súčasnej dokumentácie, to zn. textovej aj grafickej časti, vrátane záväznej časti ÚPN-Z. Zámerom je odstrániť rozpory a zvýšiť prehľadnosť dokumentácie. Súčasťou komplexnej aktualizácie má byť tiež návrh zakreslenia objektov samostatne stojacich rodinných domov do prieluk a na pozemky, kde je výstavba možná, a to na základe žiadostí vlastníkov pozemkov.

Spracovateľom "ZaD ÚPN-Z Košice - Lorinčík 2018" je Ing. arch. Branislav Ivan, autorizovaný architekt SKA, registr. č. 2147AA.
Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie tejto územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) podľa § 2a stavebného zákona je Ing. arch. Ľubomír Polák, registr. č. 296.
S platnými ÚPN HSA Košice a ÚPN-Z Lorinčík, v znení následných zmien a doplnkov sa môžete oboznámiť na Útvare hlavného architekta mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 3. poschodie (v pracovných dňoch počas úradných hodín), a tiež na internetovej stránke mesta www.kosice.sk .