Prejsť na obsah

Oznámenie o zverejnení overovacej štúdie "Národné tréningové centrum Košice", Popradská ulica, Košice - koncept na prerokovanie s odborným výkladom spracovateľa

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti zverejnenie overovacej štúdie „Národné tréningové centrum Košice“, Popradská ulica, Košice – koncept na prerokovanie, ktorý je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvar hlavného architekta, v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a v elektronickej forme na www.kosice.sk v sekcii Mesto / Územné plánovanie / Aktuálne oznamy. Verejné prerokovanie územnoplánovacieho podkladu „Národné tréningové centrum Košice“ s odborným výkladom spracovateľa sa z dôvodu prevencie šírenia vírusového ochorenia COVID-19 fyzicky neuskutoční.

V záujme koordinácie jednotlivých zámerov v území, ako aj dodržania celkového usporiadania územia v súlade s platným územným plánom mesta, oddelenie Útvar hlavného architekta mesta Košice spracovalo Zadanie pre overovaciu štúdiu, ktorá spodrobní platný územný plán, najmä s ohľadom na nevyhnutné investície do dopravnej, technickej a zelenej infraštruktúry, a následne môže slúžiť ako územnoplánovací podklad pre spracovanie projektu pre územné rozhodnutie.

Cieľom štúdie je poskytnúť názor pre návrh základného funkčno-priestorového usporiadania riešeného územia s určením primeraného rozsahu zástavby a jej priestorové prepojenie na okolité urbanizované územie a s vymedzením verejných priestorov v riešenom území, stanoviť koncepciu dynamickej a statickej dopravy riešeného územia (vrátane dopravnej obsluhy všetkých dotknutých pozemkov) a jeho pripojenia na jestvujúcu mestskú cestnú sieť a siete technickej infraštruktúry. Overovacia štúdia preukáže splnenie záväzného regulatívu ÚPN HSA Košice, pre lokalitu č. 14.2. Ihrisko na Popradskej, bod 55.10 – povinnosť spracovať územný plán zóny alebo územnoplánovací podklad – overovaciu štúdiu. Cieľom zverejnenia OŠ a jej verejného prerokovania je jej následné dopracovanie o prípadné pripomienky.

Pripomienky je možné podávať do 14.02.2021 v písomnej forme poštou na adresu Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Osobné doručenie písomnej pripomienky do podateľne MMK je možné len za podmienky, že to pandemická situácia dovolí. Pripomienky je možné podávať aj v elektronickej forme na emailovú adresu ntc-studia@kosice.sk. Každá pripomienka alebo súbor pripomienok musí byť v zrozumiteľnej forme s označením autora podávajúceho pripomienky a jeho adresou.

Odborný výklad spracovateľa vo forme videa: https://youtu.be/RVqfemU7RL0

Prípadné otázky a pripomienky týkajúce sa odborného výkladu spracovateľa je možné adresovať v elektronickej forme na emailovú adresu ntc-studia@kosice.sk do 03.02.2021. Odpovede na otázky k výkladu budú hromadne zverejnené na webovej stránke mesta do 08.02.2021.