Prejsť na obsah

Oznámenie o zverejnení upraveného návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán zóny Košice, Obytná zóna - Domino II"

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania, oznamuje na základe požiadavky Okresného úradu Košice, odboru výstavby a bytovej politiky, zverejnenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán zóny Košice, obytná zóna - Domino II," upraveného podľa akceptovaných stanovísk a pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, právnických osôb, verejnosti a vlastníkov regulovaných pozemkov.

Návrh Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán zóny Košice, obytná zóna - Domino II," upravený podľa akceptovaných stanovísk a pripomienok bude v prípade odporúčania Mestskej rady Košice a kladného stanoviska Okresného úradu Košice, odboru výstavby a bytovej politiky, predložený Mestskému zastupiteľstvu Košice na schválenie.

Návrh Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán zóny Košice, obytná zóna - Domino II," upravený podľa akceptovaných stanovísk a pripomienok, je k dispozícii k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Oddelenie Útvar hlavného architekta v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00.