Oznámenie Okresného úradu Košice o začatí správneho konania podľa zákona o odpadoch

Okresný úrad Košice podaním č. OU-KE-OSZP3-2021/013940-3 zo dňa 15.03.2021 oznamuje účastníkom konania začiatok  správneho konania podľa zákona o odpadoch  vo veci, či vlastníctvo k vozidlu Volkswagen Golf striebornej farby, EČV KE-769JV (VIN WVWZZZ1HZPW262856), ktoré sa nachádzalo na parkovisku vo vlastníctve  mesta Košice, kde poškodzovalo životné prostredie, nadobudne štát.