Prejsť na obsah

Oznámie o prerokovaní návrhu ÚPN-HSA, Zmeny a doplnky 2016/2 - Verejná vyhláška

 V zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) začalo s prerokovaním návrhu Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2. 

Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2, na ktorom bude podaný výklad riešenia, sa bude konať v budove Magistrátu Mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Miestnosť D310 dňa 28.11.2016 o 16.00 hod.

Predmetom týchto zmien a doplnkov sú:

Zmena č.111: MČ Košice - Barca – lokalita Cyklocestička Barca - Šebastovce

Doplnenie novej trasy cyklocestičky medzi MČ – Barca a MČ – Šebastovce do výkresu č.7– Verejné dopravné vybavenie, v zmysle schválenej koncepcie „Stratégia dopravy a dopravných stavieb Mesta Košice".

Zmena č.112: MČ Košice - Barca – lokalita Hospodársky dvor Barca

Zmena funkčnej regulácie časti návrhovej polyfunkčnej plochy mestského a nadmestského

občianskeho vybavenia, výroby, skladov a stavebnej výroby na návrhovú obytnú plochu

málopodlažnej zástavby. 

Zmena č.113: MČ Košice-Sever – lokalita Pod Bankovom 

Rozšírenie návrhovej obytnej plochy málopodlažnej zástavby, zaregulovanej v rámci ZaD

2015 o nové plochy na úkor plôch pôvodnej nezmenenej funkcie, existujúcej

záhradkárskej lokality, existujúcej rekultivačnej zelene a plochy lesa, v zmysle overovacej

štúdie. Potreba obstarať zmeny a doplnky ÚPN-Z Košice - Pod Bankovom. Potreba zohľadniť špecifické podmienky zakladania na poddolovanom území v zmysle STN 730039.

Zmena č.114: Celé územie mesta

Umiestňovanie reklamných stavieb na území Mesta Košice. Zapracovanie podmienok umiestňovania reklamy podľa návrhu ÚHA.

Zmena č.115: MČ Košice - Luník IX – Zmena zástavby na sídlisku Luník IX

Zmena funkčného využitia časti sídliska Luník IX na návrhovú obytnú plochu

málopodlažnej zástavby má umožniť komunitnú svojpomocnú výstavbu obydlí.

Zmena č.117: MČ Košice - Sídlisko nad Jazerom – lokalita Labaš - Textilná

Zmena súčasnej územnej rezervy na funkciu umožňujúcu rozšírenie skladového areálu

Labaš a potvrdenie existujúcej záhradkárskej lokality

Zmena č.118: MČ Košice - Juh – lokalita Obchodné centrum VŠA 

Zmena trasovania pešieho ťahu (korza) územím a úprava regulatívov.

Zmena č.120: Celé územie mesta - Úprava koncepcie zásobovania elektrickou energiou

Čiastkové zmeny výkresu č. 6 – Zásobovanie elektrickou energiou na základe

odsúhlasených požiadaviek VSD, a.s.

Zmena č.121: Celé územie mesta – Zrušenie obmedzenia dĺžky dopr. prístupu pre rodinné domy.

Zrušenie regulatívu v časti C. Doprava, ods. 9 

Zmena č.122: Celé územie mesta – Zakreslenie geologických javov evidovaných na území mesta.

Zapracovanie digitálneho podkladu mapujúceho náchylnosť územia k svahovým

deformáciám (podklad od ÚHA) a diferenciácia jednotlivých javov na aktívne, potenciálne

a stabilizované na základe informácií od Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.

Zmena č.123: MČ Košice - Barca – lokalita Priemyselný park Letisko

Rozšírenie návrhovej plochy zariadení výroby, skladov a stavebnej výroby.

Spracovateľom Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2 je Ing. arch. Ján Sekan, AA SKA.

Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie tejto územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona je Ing. arch. Miroslav Roháľ, reg. č. 269.

S textovou a grafickou časťou návrhu Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2 sa môžete oboznámiť na Útvare hlavného architekta mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 3. poschodie, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín a tiež na internetovej stránke mesta www.kosice.sk .

Pripomienky k dokumentácii adresujte písomne na Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Tr. SNP 48/A, 04011 Košice, a to do 30 dní od dátumu zverejnenia Oznámenia na úradnej tabuli mesta.