Petícia občanov za zastavenie územného konania o umiestnení stavby Bytový dom Podhradová

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje výsledok vybavenia petície pod názvom "Za zastavenie územného konania o umiestnení stavby Bytový dom Podhradová, Cesta pod Hradovou 28, Košice a za zrušenie v mimoodvolacom konaní alebo v rámci obnovy konania právoplatného rozhodnutia Mesta Košice, pracovisko Košice - Staré mesto ako vecne a miestne príslušného stavebného úradu o povolení odstrániť prevádzkovo-administratívnu budovu Cesta pod Hradovou 28, Košice, ktorá je v skutočnosti objektom občianskej vybavenosti".