Petícia obyvateľov Brnenskej ulice za odstránenie stavby

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práce Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície obyvateľov Brnenskej ulice za odstránenie oplotenia na pozemku KN-C číslo 4695/3, k.ú. Terasa.